Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Zobacz wszystkie
Wróć do strony głównej

Regulamin

Regulamin serwisu staffroom.pl

Poniżej znajduje się regulamin w brzmieniu obowiązującym od 11.09.2023.

Wersje archiwalne są dostępne tutaj: regulamin obowiązujący do 11.09.2023r.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – „MACMILLAN POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleje Jerozolimskie 134, 03-305 Warszawa, NIP: 5272256489, KRS: 0000133203, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 4 420 000,00 zł,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://staffroom.pl/regulamin/,
 3. Serwis – serwis internetowy funkcjonujący w domenie https://staffroom.pl,
 4. Treści Cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane Użytkownikowi w postaci cyfrowej w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
 5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną,
 6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu,

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy Usługi na rzecz Użytkownika oraz dostarcza Użytkownikowi Treści Cyfrowe.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika.
 3. Administrator dostarcza Serwis w modelu „as is”. Administrator nie daje gwarancji, że Serwis będzie w pełni odpowiadała wszystkim potrzebom Użytkownika, jak również nie zapewnia, że za pomocą Serwisu będzie możliwe zrealizowane wszystkich celów subiektywnie oczekiwanych przez Użytkownika. Operator jest zobowiązany wyłącznie dostarczać Treści Cyfrowe i świadczyć Usługi zgodne z Regulaminem.
 4. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy, aktualny system operacyjny,
  3. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Treści Cyfrowych wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Serwisie w sposób widoczny dla Użytkownika.
 6. Korzystanie z Serwisu, z wyjątkiem zapoznania się z ogólnie dostępną stroną główną Serwisu, nie jest możliwe anonimowo ani pod pseudonimem i wymaga rejestracji konta w Serwisie, co wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych określonych w formularzu rejestracyjnym. Ponadto, przyznanie Użytkownikowi dostępu do niektórych Treści Cyfrowych wymaga uprzedniej weryfikacji Użytkownika pod kątem spełnienia kryteriów umożliwiających taki dostęp, co jest opisane szczegółowo w § 4 Regulaminu.
 7. Korzystanie z Serwisu oraz dostarczanych Treści Cyfrowych jest nieodpłatne.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazywanym danym w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 10. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Administratora, Administrator może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług na jak najwyższym poziomie.
 11. W ramach rozwoju Serwisu, Administrator może w szczególności:
  1. dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach Serwisu,
  2. wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne,
  3. udostępnić aplikację związaną z Serwisem.

§ 3. Konto Użytkownika w Serwisie

 1. Korzystanie z Serwisu, z wyjątkiem zapoznania się z ogólnie dostępną stroną główną Serwisu, wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego konta w Serwisie.
 2. Konto może zostać utworzone wyłącznie przez Użytkownika wykonującego zawód nauczyciela i wymaga podania prawdziwych, rzetelnych, zgodnych z rzeczywistością danych określonych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Rejestracja konta następuje poprzez wypełnienie i przesłania formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
 4. Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik może wyrazić dodatkowe, dobrowolne zgody marketingowe, zgodnie z treścią checkboxów zawartych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może w każdej chwili wycofać te zgody.
 5. Konto jest tworzone i aktywowane automatycznie po przesłaniu formularza rejestracyjnego.
 6. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w szczególności pod kątem ustalenia, czy Użytkownik rzeczywiście wykonuje zawód nauczyciela. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, Administrator jest uprawniony do dezaktywacji konta Użytkownika. W takiej sytuacji, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w celu wyjaśnienia wątpliwości Administratora. Jeżeli Użytkownik przedstawi wiarygodne informacje usuwające wątpliwości Administratora, konto Użytkownika jest ponownie aktywowane.
 7. Administrator jest również uprawniony do dezaktywacji lub usunięcia konta Użytkownika, który korzystając z Serwisu lub Treści Cyfrowych, narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje. Szczegóły w tym zakresie są opisane w § 7 Regulaminu.
 8. Użytkownik może w każdej chwili poprosić Administratora o usunięcie swojego konta w Serwisie. Administrator potwierdzi usunięcie konta.
 9. Administrator może podjąć decyzję o zamknięciu Serwisu. O planowanym zamknięciu Serwisu, Administrator jest zobowiązany powiadomić Użytkownika z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zamknięcie Serwisu skutkuje usunięciem konta Użytkownika.
 10. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia informacji, które są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub Treści Cyfrowych. Informacje te są usuwane po upływie okresu przedawnienia roszczeń.
 11. Jeżeli podczas rejestracji konta, Użytkownik wyraził zgody, o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, usunięcie lub dezaktywacja konta nie ma wpływu na ich ważność. Jeżeli w związku z usunięciem lub dezaktywacją konta, Użytkownik chce wycofać wspomniane zgody, może to zrobić, kierując do Administratora stosowne oświadczenie o wycofaniu zgód.
 12. Usunięcie konta powoduje, że Użytkownik traci dostęp do Treści Cyfrowych dostarczanych za pośrednictwem Serwisu.

§ 4. Treści Cyfrowe

 1. Użytkownik, który posiada aktywne konto w Serwisie, może uzyskiwać dostęp do Treści Cyfrowych zamieszczanych w Serwisie.
 2. Dostęp do niektórych Treści Cyfrowych wymaga dodatkowej weryfikacji Użytkownika pod kątem spełniania kryteriów pozwalających na dostęp do tych Treści Cyfrowych. Kryteria te są opisane w Serwisie. Użytkownik może wnioskować u Administratora o dostęp do Treści Cyfrowych wymagający dodatkowej weryfikacji. Dostęp jest przydzielany po pozytywnej weryfikacji, że Użytkownik spełnia kryteria dostępu do Treści Cyfrowych, o który wnioskuje.
 3. Treści Cyfrowe są dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu, poprzez link pozwalający Użytkownikowi przeglądać lub pobrać określoną Treść Cyfrową.
 4. Informacje, czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobrane przez Użytkownika na własny nośnik, znajdują się w opisie Treści Cyfrowych lub instrukcjach przekazanych Użytkownikowi.
 5. Administrator dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie jest zobowiązany do zapewniania aktualizacji po ich dostarczeniu.

§ 5. Licencja na korzystanie z Treści Cyfrowych

 1. Treści Cyfrowe są chronione prawem autorskim.
 2. Z chwilą dostarczenia Użytkownikowi Treści Cyfrowych, Administrator udziela Użytkownikowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści Cyfrowych wyłącznie na potrzeby przygotowywania oraz prowadzenia własnych zajęć lekcyjnych z uczniami.
 3. Użytkownik nie ma prawa do:
  1. udostępniania uczniom plików elektronicznych zawierających Treści Cyfrowe,
  2. odsprzedawania Treści Cyfrowych,
  3. przekazywania Treści Cyfrowych innym podmiotom, w szczególności nauczycielom,
  4. modyfikowania Treści Cyfrowych w sposób istotnie ingerujący w ich charakter lub przeznaczenie,
  5. włączania Treści Cyfrowych do własnych produktów lub usług, bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
  6. Nieuprawnione postępowanie z Treściami Cyfrowymi przez Użytkownika może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
  7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków licencji, licencja ulega automatycznemu wygaśnięciu.W przypadku powzięcia przez Administratora informacji o naruszeniu przez Użytkownika warunków licencji, Administrator może dezaktywować konto Użytkownika w Serwisie.

§ 6. Pozostałe funkcje Serwisu

 1. Użytkownik, który posiada aktywne konto Użytkownika w Serwisie, może również:
  1. uzyskiwać dostęp do kodów aktywacyjnych do usług w innych serwisach,
  2. przeszukiwać katalog Treści Cyfrowych dostępnych w Serwisie,
  3. zarządzać swoimi danymi przypisami do Konta,
  4. skontaktować się z Administratorem.

 

§ 7. Zakazane sposoby korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem, prawem oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw Administratora, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 2. Zakazane jest:
  1. korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z jego charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Administratora przez innych Użytkowników,
  2. korzystanie z Serwisu w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa,
  3. korzystanie z Serwisu w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. korzystanie z Serwisu w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Administratora,
  5. podszywanie się przy korzystaniu z Serwisu pod jakąkolwiek osobę trzecią,
  6. naruszanie w związku z korzystaniem z Serwisu praw własności intelektualnej przysługujących Administratorowi lub osobom trzecim, w szczególności poprzez udostępnianie Treści Cyfrowych osobom nieuprawnionym oraz naruszanie zasad licencyjnych wynikających z Regulaminu,
  7. udostępnianie danych do logowania, w tym loginu i hasła, osobom trzecim,
  8. próby uzyskiwania dostępu do Treści Cyfrowych podstępem, z ominięciem zabezpieczeń,
  9. podejmowanie działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami innych Użytkowników.
 3. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, Operator może dezaktywować konto Użytkownika. W takiej sytuacji, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w celu wyjaśnienia przyczyn dezaktywacji. Ponowna aktywacja konta jest możliwa, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną dezaktywacji. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika, dodatkowym warunkiem ponownej aktywacji konta Użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Użytkownika skutków tych naruszeń.
 4. Administrator nie jest zobowiązany umożliwić Użytkownikowi złożenia wyjaśnień w sytuacji, gdy Administrator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności Użytkownika, a także w przypadku, gdy ponowna aktywacja konta Użytkownika może grozić Administratorowi lub osobie trzeciej szkodą albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Administratora do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalszego naruszenia chronionych dóbr itp.).
 5. Administrator jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika w przypadku dezaktywacji konta Użytkownika trwającej dłużej niż 30 dni.

§ 8. Reklamacje

 1. Administrator jest zobowiązany dostarczać Treści Cyfrowe zgodne z umową oraz należycie świadczyć Usługi.
 2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane z Serwisem, w szczególności dotyczące Treści Cyfrowych lub Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres staffhelp@macmillan.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane identyfikacyjne i kontaktowe Użytkownika,
  2. szczegółowy opis, czego dotyczy reklamacja,
  3. żądania Użytkownika związane z reklamacją.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Administratorem,
  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  4. skorzystanie z Platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, która to Platforma Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9. Prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies oraz inne podobne technologie.
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych podobnych technologii są opisane w polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem polityka prywatności i plików cookies.

§ 10. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, takich jak:
  1. zmiana warunków dotyczących funkcjonowania Serwisu,
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych,
  3. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego,
  4. konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,zmiany redakcyjne.
 2. Zmiany Regulaminu są publikowane w Serwisie. Ponadto, Użytkownik jest powiadamiany o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Administrator posiada adres e-mail Użytkownika).
 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej przez Administratora, najwcześniej po tygodniu od powiadomienia, o którym mowa powyżej.
 4. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu ma charakter istotny oraz istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.