Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Zobacz wszystkie
Wróć do strony głównej

Regulamin do 11.09.2023

Regulamin korzystania z platformy Macmillan Online Staffroom

  1. Macmillan Online Staffroom to platforma internetowa oferowana przez wydawnictwo Macmillan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134 , 02-305 Warszawa, kapitał zakładowy 4 420 000 zł, nr KRS 133203, sąd rejestru: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy, NIP 527-22-56-489, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu Macmillan.
  2. Korzystanie z Macmillan Online Staffroom i z jakichkolwiek materiałów udostępnionych za jego pośrednictwem jest dozwolone tylko na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie, po założeniu konta na stronie staffroom.pl i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Kontakt z Macmillan w sprawach Macmillan Online Staffroom możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej staffhelp@macmillan.pl
  4. Platforma Macmillan Online Staffroom służy ułatwieniu pracy nauczycieli. Umożliwia między innymi zapoznawanie się z nowościami Macmillan, a także daje dostęp do cyfrowej wersji niektórych komponentów i obudowy merytorycznej do kursów Macmillan .
  5. Pliki zamieszczone na Macmillan Online Staffroom i udostępniane w jego ramach są chronione prawem autorskim i zawierają materiały chronione prawem autorskim.
  6. Macmillan udostępnia Macmillan Online Staffroom w stanie „tak jak jest”, bez jakichkolwiek gwarancji i zapewnień co do przydatności do jakiegokolwiek celu, a także wyłączając swoją odpowiedzialność za jego wady oraz szkody nim spowodowane aż do granic winy umyślnej. Postanowienie to nie dotyczy osób fizycznych korzystających z Macmillan Online Staffroom jako konsumenci, to jest bez bezpośredniego związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Macmillan Online Staffroom i udostępnione w jego ramach materiały służą wyłącznie do osobistej nauki
  8. Dostęp do materiałów w sekcji premium, w tym materiałów cyfrowych i testów może zostać przyznany jedynie w momencie posiadania i przedstawienia Reprezentantowi Wydawnictwa dokumentu potwierdzającego zakup książek:
   • zgodnych z tytułem do których Klient chce uzyskać dostęp
   • w ilości zgodnej z zasadami Oferty Wydawnictwa przygotowanej dla Szkół Językowych i określającej limity zakupowe dotyczące przyznawania dostępu do materiałów gratisowych.

Z zapisu zwolnione są szkoły objęte dotacją na zakup podręczników

9.Dla uniknięcia wątpliwości, użytkownikom Macmillan Online Staffroom nie wolno zwłaszcza:

 • wynajmować, wydzierżawiać ani odprzedać plików składających się na Macmillan Online Staffroom lub udostępnionych w jego ramach;
 • wykonywać kopii plików z wyjątkiem sporządzenia kopii zapasowej oraz plików audio wyłącznie na potrzeby prowadzenia zajęć lub przygotowania do nich;
 • rozkładać na części, dekompilować ani rozbierać plików, ani tworzyć produktów pochodnych z wykorzystaniem zawartości plików;
 • wprowadzać jakichkolwiek zmian w ich treści bez zgody Macmillan, chyba że jest to konieczne w celu konwersji do alternatywnego formatu. Przekazanie i użytkowanie musi się odbywać w formacie umożliwiającym zachowanie integralności utworu;
 • umieszczać jakichkolwiek treści czy materiałów chronionych prawem autorskim pochodzących z plików w jakichkolwiek innych produktach;
 • udostępniać pliki komukolwiek poza osobami, którym dostęp do nich jest niezbędny w celu przeprowadzenia konwersji do alternatywnego formatu. W szczególności uczniowie nie powinni mieć dostępu do plików;
 • dystrybuować plików w sposób elektroniczny lub inny dla celów innych niż przeprowadzenie konwersji do alternatywnego formatu;
 • udostępniać plików do pobierania;
 • wykorzystywać plików w jakikolwiek inny sposób niż określony w niniejszych Warunkach bez uprzedniej pisemnej zgody Macmillan.
 1. Korzystanie z materiałów udostępnionych w ramach Macmillan Online Staffroom może wymagać zaakceptowania dodatkowych regulaminów i licencji. Takie regulaminy i licencje mają pierwszeństwo przed niniejszym regulaminem.
 2. Użytkownik może zrezygnować z korzystania Macmillan Online Staffroom przez mailową prośbę o usunięcie danych. Mail powinien być kierowany na adres staffhelp@macmillan.pl
 3. Macmillan zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia licencji przyznanych w niniejszym regulaminie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień regulaminu. Prawo to pozostaje bez uszczerbku dla możliwości podejmowania innych kroków prawnych, w tym zwłaszcza dochodzenia odszkodowania.
 4. Macmillan może w każdym czasie zaprzestać udostępniania lub wspierania Macmillan Online Staffroom a także udostępniania w jego ramach jakichkolwiek materiałów. Materiały udostępniane w ramach Macmillan Online Staffroom mogą ulegać zmianom.
 5. Macmillan zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.staffroom.pl. O każdej zmianie regulaminu zostaną Państwo poinformowani również po zalogowaniu się do swojego konta. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę, należy wysłać zwrotnego maila z rezygnacją z korzystania z platformy. Zmiana regulaminu może wyniknąć w szczególności ze zmian prawa, pojawienia się niepożądanych zachowań wśród użytkowników Macmillan Online Staffroom lub konieczności wypracowania nowych zasad w celu rozwiązania stwierdzonych problemów.
 6. Reklamacje odnoszące się do Macmillan Online Staffroom należy składać na adres email staffhelp@macmillan.pl lub pocztą na adres Macmillan podany w pkt 1. Macmillan zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania i do poinformowania osoby składającej reklamację o zajętym stanowisku. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie nie oznacza jej uznania.